ระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงทะเบียนรับ Account
Register for Account.
รับแอคเคาท์บุคลากร
รับแอคเคาท์บุคลากร
 กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้บริการ 
 Please login. To use the service. 
  ชื่อผู้ใช้  :
Username
  รหัสผ่าน  :
Password
  รหัสภาพ  :
CAPTCHA
 
 
    

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

E-mail : noc@rmutp.ac.th  โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6766