iconheader

ระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับแอคเคาท์บุคลากร
Receive Account
กรุณากรอก เลขประจำตัวประชาชน, วันกิด และ รหัสภาพ
Please enter your Identification Number, Birthday and CAPTCHA
เลขประจำตัวประชาชน *
 : Identification Number
วันกิด *
: Birthday
 
รหัสภาพ : CAPTCHA *


หากไม่สามารถรับ Account ได้
ให้ติดต่อกองบริหารงานบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ HRM
พบปัญหาการใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (ห้อง Self Access) หรือที่ Email : software@rmutp.ac.th